Fremont Community Emergency Response TeamFremont Township’s Community Emergency Response Team